2006/May/24

ทำไมถึงบ้าเนตอย่างงี้???

ตั้งแต่ปี 1 (ช่วงที่ยังไม่มีใครคบ) ตอนเทอม 1 และเทอม 2 ยังไม่รู้จักห้องอินเทอร์เนตเท่าไหร่ พอเข้าเทอม 3 ช่วงซื้อคอมฯเนี่ยแหละ มักจะสุงสิงที่ห้องอินเทอร์เนตหอ 13 เป็นประจำทุกเย็น และเสาร์-อาทิตย์ทั้งวัน เล่นจนไม่รู้จะเข้าเว็บอะไร โหลดนู่นโหลดนี่มาเยอะแยะ

ปี 2 เริ่มหาเพลงโดยใช้ google คิดว่าเก่งการ search google เพราะช่วงนี้แหละ ได้เทคนิคเพียบ โหลดนู่นโหลดนี่เหมือนเคย เริ่มมีกิเลสมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะ Handy Drive 128 MB ดูจะไม่พอกับความต้องการแล้ว... เลยมีความคิดว่า ปี 3 ต้องย้ายมาหอ 13 โซนบีให้ได้ จะได้ยกคอมไปเล่นที่ห้องเนตเลย มาลงตัวที่อยู่กับโดม

ปี 3 เทอม 2 เริ่มเจอวิกฤติการณ์ ห้องเนตไม่อนุญาตให้นำคอมเข้ามาตั้ง เพราะปัญหา Router จำ Mac Address อะไรสักอย่างเกิน 10 เครื่องประมาณนั้น ยังนั่งทุกข์ๆเบื่อๆ พอดีไอ้นายชวนให้ไปเล่นที่ห้องชมรม เลยลองไปดู เห็นมันกำลังนั่งทำวิชา Office Management ความคิดที่จะยกคอมไปห้องชมรมถือกำเนิด ณ ตั้งแต่นั้น


To Be Continued..

Comment

Comment:

Tweet


comment4, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè äåëàþò ìèíüåò, 689, map5, >:[[[, çíàêîìñòâà êóáà, >:(, æåíñêîå äîìèíèðîâàíèå ãîñïîæà çíàêîìñòâî, =(((, ñàéò çíàêîìñòâ òàòàð, ppplwt, âñå ñàéòû çíàêîìñòâ ñèñòåìû ìàìáà, =-OO, çíàêîìñòâî ìîëîäåæè, 953936, íàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â êðàñíîÿðñêå, umkti, çíàêîìñòâà ñ îáåñïå÷åííûìè æåíùèíàìè, hjul, çíàêîìñòâî äëÿ, uklj,
#110 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:58,
comment1, ïðîñòèòóòêè ìèòèí, 8], êëóá çíàêîìñòâ ãîðîä ìóðìàíñê, :-OO, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè èç êðàñíîêàìñêà, 719, çíàêîìñòâà vip ñåêñóàëüíûå íèæíèé íîâãîðîä, dtzf, çíàêîìñòâî ñ òàòàðî÷êîé, 41523, çíàêîìñòâî êðàñíîïåðåêîïñê êðûì, 07654, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êàçàõñòàí àòûðàó, >:-DDD, çíàêîìñòâà ñòåðëèòàìàê ãåè, 2097, çíàêîìñòâî â ñàìàðå, 472063, çíàêîìñòâà ðóñêèõ â àìåðèêå, :-PP, çíàêîìñòâà mamba òðàíñ, 428725, çíàêîìñòâî lesbi, 903, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â êàçàõñòàíå, 8-]],
#109 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 20:18,
comment4, çíàêîìñòâà êîìó çà ïÿòüäåñÿò, vbrb, èùó äåâóøêó äëÿ âèðòóàëüíîãî ñåêñà, 46985, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èç ôèíëÿíäèè, 8-(((, çíàêîìñòâà â âèòåáñêå ôîòî, pgfyt, çíàêîìñòâà ïåòðîçàâîäñêå èíòèì, =-O, çíàêîìñòâà ñ àôðèêàíñêèìè ïàðíèìè, sis, èíòèì ãåé, >:P, ïîçíàêîìëþñü äëÿ èíòèâà â ñòàíèñëàâå, %-[, ïîçíàêîìëþñü ñ ÷åáîêñàðû, 267, çíàêîìñòâà ï ñëàâÿíêà õàñàíñêèé ðàéîí, brflz, çíàêîìñòâà â áåëîóñîâî, %]],
#108 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 19:29,
comment4, çíàêîìñòâà îìñóê÷àí, jbvb, ìàðòèí çíàêîìñòâà ìîñêâà êðûëàòñêîå, =PP, ñàéò çíàêîìñòâ àëìà àòà, bgn, áàòàéñê ñåêñ, yhmrdy, çíàêîìñòâî ñàíêòïåòåðáóðã ðûáàëêà, :[[[, çíàêîìñòâà àðõàíãåëîãîðîäöåâ â ìîñêâå, crpt, ñåêñ îáùåíèÿ, 88020, çíàêîìñòâà â õàáàðîâñêå ìàìáà, xqmnh, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ âîëãîãðàä, 665021, çíàêîìñòâà èç ãîðîäà áàðíàóë, tvglq, çíàêîìñòâà òîëüêà äëÿ ñåêñà, =-O, Çíàêîìñòâà àëåêñàíäðîâ, %PPP, êðàñíîäàð çíàêîìñòâà ñ òðàíññåêñóàëêàìè, xwkhlo,
#107 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:39,
comment1, çíàêîìñòâà êèðãèçèÿ æàëàëàáàä, 9321, ñìèðíîâà çíàêîìñòâà, 8-PP, çíàêîìñòâà èíòèì ëàòâèÿ, 8)), ñåêñ çíàêîìñòâà íåò, 8PPP, ñåìåéíàÿ ïàðà ìîñêâè÷åé ïðåäëàãàåò èíòèì, :PPP, ãåéçíàêîìñòâà ãîñïîäèí ðàá, 970691, òîëüêî ñåêñ çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðñêå, %-P, þèíû äåâóøåê èç íîâîêóçíåöêà, 88219, ñàéò çíàêîìñòâ êðàñíîäîí, yfjsi, ïàðòíåð äëÿ ñåêñà â áàðíàóëå, 8(((,
#106 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:39,
comment2, çíàêîìî â îìñêå, 8679, õî÷ó ñåêñà ïîìîãèòå, smnt, çíàêîìñòâà ëþáèòåëåé ñåêñà ìîñêâà, 481, ñåêñ äîìà 2, :-D, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòåðåòðàõ, %(, çíàêîìñòâà êàäóé ÷åðåïîâåö, 869250, ñåêñ çíàêîìñòâà âîëãîãðàäå, 366420, çíàêîìñòâî ñ ìóùèíîé âîçðàñò 50ëåò, 80456, vip äîñóã ìîñêâà, lwogub, çíàêîìñòâà ïèòåð èíäèâèäóàëêè, djmckg, èíòè çíàêîìñòâà, 077439, Àëòàé çíàêîìñòâà, btc, mamba ÷åðòîâñêîå çíàêîìñòâî, 3541, çíàêîìñòâî â òàòàðñòàíå ëåíèíîãîðñêå, 46403, map, lbl, çíàêîìñòâà äëÿ îäèíîêèé æåíùèí, 4714,
#105 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:14,
comment4, çíàêîìñòâó ñ âàìè ðàäà, dokde, çíàêîìñòâà äëÿ îðàëüíûõ ëàñê, iibso, ñàéòû çíàêîìñòâ óðàë, 066, äëèííîâîëîñûé çíàêîìñòâà, laca, çíàêîìñòâà â ìíóñèíñêå, 1609, çíàêîìñòâà èíòèì ëèçáèÿíêè, 27459, ðàáûíÿ ïîçíàêîìèòüñÿ, >:)), çíàêîìñòâî ñ òåìíîêîæèì ïàðíåì, 11089, ïðÿìîå çíàêîìñòâà, zry, çíàêîìñòâà â ÷åðíÿõîâñêå êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè, >:-(, çíàêîìñòâà íîâûå ïàðíè è äåâóøêè, 478148, map8, qujs, ïîçíàêîìëþñüü ñ ïàðíåì, >:-O, çíàêîìñòâà â ìóðìàíñêå å, 300957, çíàêîìñòâî äåâóøêà òàäæèêèñòàí, %(((, mamba çíàêîìñòâà ñêîâå, 34477,
#104 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:54,
comment2, ñàéò çíàêîìñòâ ùåëêîâî, >:[[, ñòàïîí çíàêîìñòâà, 8[[, ñàéò çíàêîìñòâ ðûáíèöà, 111, çíàêîìñòâà ñ ìóñóëüìàíñêèìè äåâóøêàìè, 8761, ÷óêîòêà ïðîâèäåíèÿ çíàêîìñòâà, >:[[, þëÿ çíàêîìñòâà íîâîñèáèðñê, bbgm, ãîðîä êèíåøìà ñàéò âñåõ çíàêîìñòâ, 768451, îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâå â ñàíêò ïåòåðáóðãå, %-), ñåêñ çíàêîìñòâà ìèàññ â êîíòàêòå, 536593, ñåêñ çíàêîìñòâà ïî òàðàçó, 89848, ñàéò çíàêîìñòâ óðàë, =-), ñåêñ çíàêîìñòâà ñ áîãàòûìè, 8(((, çíàêîìñòâà ìîé àðõàíñê, iblas, çíàêîìñòâà òàòàðñòàí ìóæ÷èíû, 8-[[, ñàéò çíàêîìñò ëåñáèÿíêè, tkdii, ñåðãèåàñàä çíàêîìñòâà, 471, òóíèñ çíàêîìñòâà, >:PP, ïðîñòèòóòêè â äîìîäåäîâî, %-((,
#103 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:27,
comment6, ñàéò çíàêîìñòâ ôîòîñòðàíà, vcs, îìñê îòêðàâåííûå çíàêîìñòâà, >:P, çíàêîìñòâî äëÿ ðàçâëå÷åíèé â ñåâàñòîïîëå, gilq, íàóìîâà íàòàøà çíàêîìñòâà, =-DD, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà åáëÿ, yjqkqu, çíàêîìñòâà â ìóðàâëåíêî àëåíà, kfzv, çíàêîìñòâà ñ òðàíñàìè â ñàðàòîâå, suukpv, ñàéò èíòèìíûõ çíàêîìñòâ ìîñêâû, qfozsh, ñàéò çíàêîìñòâà ãîðîäà øóÿ, 47135, êàíûãèí àíàòîëèé þðüåâè÷ çíàêîìñòâà, 230, îáúÿâëåíèÿ ñåêñ óêðàèíà, cdt, ãåè ïîðòàë çíàêîìñòâ, btac, ñàéòû èíòèìíûõ çíàêîìñòâ ãîðîä òîëüÿòòè, 8D, ñàéò çíàêîìñòâ êóéáûøåâ íñî, yoveyz, Çíàêîìñòâà ÷åðíîãîðèÿ, 8OO, èíòèì çíàêîìñòâà ãå êåð÷ü, 352,
#102 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:00,
comment3, çíàêîìñòâà ðîññèÿ ñîëíå÷íîãîðñê, 215, õîðîøèå ìåñòà äëÿ çíàêîìñòâà, 396455, ñâèíãåð çíàêîìñòâà ïåòåðáóðã, =-((, ñåêñ âãîðîäå, sfpgs, çíàêîìòñâî ñî, tyr, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà âëàäèâîñòîêà, :[[[, ãàðìîíèÿ àãåíòñòâî çíàêîìñòâ, gepqz, ÷àò ëþáîâü çíàêîìñòâà, ustfw, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà æèãóëåâñê, =-[[[, ãåé çíàêîìñòâà íèæíåì íîâãîðîäå, pgl, ñàéò çíàêîìñòâà ìèð ëþáâè, 678, ñàéòû ñåêñ çíàêîìñòâ íàëü÷èêó, 03444, ïîñòðîåíèå ñàéòîâ çíàêîìñòâ, >:[[[, çíàêîìñòâà àãåíñòâî öâåòíîé áóëüâàð, 54213,
#101 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 13:41,
comment2, çíàêîìñòâà êàçàíü èðèøêà, 41756, ñàéò çíàêîìñòâà ïàðíåé, bvpvl, óêðàèíñêèå ïðîñòèòóòêè, :-PPP, ïîçíàêîìèòñÿ äëÿ ñåêñà åêàòåðèíáóðã, iwdpiv, âåíü áî çíàêîìñòâà, >:-PPP, ìèññèíã õàò ñàéò çíàêîìñòâ, 26076, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ãîðîäå áîáðîâå, mfe, ñåêñ çíàêîìñòâà âàî, 7750, ira6 çíàêîìñòâà ñïá, djy, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â êàçàõñòàíå, avvz,
#100 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-24 13:41,
comment6, êåìü çíàêîìñòâà, :(((, àñåêñóàë çíàêîìñòâà, 28715, ñàéòû çíàêîìñòâ îëåñÿ, 38824, ñàéò çíàêîìñò